Rejestracja telefoniczna: 14 689 21 44

33-114 Rzuchowa 474 mapa

Przetwarzanie Danych Osobowych RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Your essays tend to be managed by customized producing organization specialists – our writers, gurus in exactly your subject of learning with several years of encounter pay for essay

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Wamed Waliłko, Hajduk-Waliłko Spółka Partnerska Lekarzy 33-114 Rzuchowa 474 NIP 9930654373 , KRS 0000506396

2) Spółka powołała inspektora danych osobowych z którym można kontaktować się : tel.: 14 6892144, adres e-mail: iod.wamed@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 23 oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

5) w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

b) w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia bądź innym podmiotem finansującym te świadczenia,

6) w przypadku, o którym mowa w pkt 5, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okresy o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

9) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednak z zastrzeżeniem zasad gromadzenia oraz przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

10) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,

11) podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest wymogiem ustawowym, wobec realizowanych celów opisanych wyżej.

12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.